Home

Strålskyddslag 2021

Ny strålskyddslag - Regeringen

 1. 15 februari 2018. Ny strålskyddslag. I propositionen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar
 2. Strålskyddslag (2018:396) Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2018-04-26 Ändring införd SFS 2018:396 i lydelse enligt SFS 2019:984. Ikraft 2018-06-01 Upphäver Strålskyddslag (1988:220) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad. 1 kap. Lagens syfte och.
 3. 2018-05-07. Ladda ner. Strålskyddslag (pdf 1.33 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontak
 4. 1 Svensk författningssamling Strålskyddslag Utfärdad den 26 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och innehåll 1 § Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning
 5. Strålskyddslag (2018:396) Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2018-04-26 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1424 Källa Regeringskansliets rättsdatabase

Du är här: SFS / 2018 / 300-399. Sök i dokumentet. SFS 2018:396 Strålskyddslag. SFS2018-396.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter Tillsynsvägledning strålskyddslag (2018:396) och strålskyddsförordning (2018:506) Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde Handbok: April 2019 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.s Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft, som tillsammans genomför strålskyddsdirektivet. Arbetet med en ny kärntekniklag med förordning och nya föreskrifter, som ytterligare tydliggör genomförandet av EU:s kärnsäkerhetsdirektiv, pågår 1. strålskyddslagen (2018:396) och denna förordning i fråga om radioaktivt material och tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan alstra strålning, och 2. bestämmelserna om medicinsk kontroll i 4 kap. 3-5 §§ strålskyddslagen

Strålskydd och röntgendiagnostik i tandvården . Alla verksamheter och intraorala röntgen ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Om verksamheten inte är anmäld så är den förbjuden enligt 6 kap. 1§ strålskyddslag 2018:396 Strålskyddslag (2018:396) Strålskyddslagen. Publicerad den 7 maj 2018. Utfärdad den 26 april 2018. Lagens syfte och innehåll. 1. 1 juni 2018 träder en ny strålskyddslag i kraft. Den ersätter nuvarande strålskyddslag från 1988. Bakgrunden till den nya lagen är två direktiv från EU:s..

Strålskyddslag (2018:396) Lagen

Ny strålskyddslag omfattar även radonmätning på arbetsplatser Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft med regelverk kring exponering av radon även på arbetsplatser. Enligt den nya lagen är det arbetsgivarens ansvar att mäta radonhalten på arbetsplatsen och att rapportera till fastighetsägaren om radonhalten ligger över gränsvärdet Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya lagen med tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom)

Strålskyddslag (2018:396) Författningstext. Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs(2) följande. 1 kap. Lagens syfte och innehåll. 1 § Syfte. Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. 2 § Kapitel Ny strålskyddslag 1 juni 2018. 1 juni 2018 träder en ny strålskyddslag i kraft. Den ersätter nuvarande strålskyddslag från 1988. Bakgrunden till den nya lagen är två direktiv från EU:s ministerråd, ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom) Är den nya strålskyddslagen strålande? Den 15 februari 2018 överlämnade regeringen en proposition om införande av en ny strålskyddslag. I propositionen 2017/18:94 Ny strålskyddslag föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018

Rubrik: Lag (2018:1424) om ändring i strålskyddslagen (2018:396) Omfattning: ändr. 6 kap. 10 § Ikraft: 2019-01-0 SFS 2018:396 Publicerad den 7 maj 2018StrålskyddslagUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220. föreskrivsJfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande.

Strålskyddslag Svensk författningssamlin

Strålskyddslag (2018:396) Uppdaterad: 2020-01-30 Dispenser 7 § [6173 F] Den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge dispens från denna lag i fråga om 1. radioaktivt material, 2. tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan alstra strålning, och 3. medicinsk kontroll Strålskyddslag (2018:396) Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. SSMFS 2018:10: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser. Bestämmelser som ska iakttas vid verksamhet i en omgivning med joniserande strålning Strålskyddslag (2018:396) Prop. 2017/18:94 Strålskyddsförordning (2018:506) SSMFS EU-BSS (2013/59/Euratom) Internationella överenskommelser och standarder. IAEA ICRP EU-direktiv Sveriges regelhierarki med fokus på strålskyd Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Den nya strålskyddslagen (2018:396) kan ställa mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler som till exempel skolor. Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för.

SFS 2018:396 Strålskyddslag - lagboken

 1. enligt strålskyddslagen (2018:396). Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Öckerö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslag (SFS 2018:396) och bestämmelser meddelade med stöd av denna lag. Avgiftsskyldig 2 § Avgiftsskyldig är den som . 1
 2. Strålskyddslag (2018:396) Ändringar (2) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut.
 3. Strålskyddslag (1988:220) Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2018-09-01/ 32 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas

Det finns en ny strålskyddslag, (2018:506, 6 kap. 6 §) att om byggnadsmaterialet ska användas i en byggnad ska den som tillhandahåller ett byggnadsmaterial skaffa sig kunskap om aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex för de radionuklider som materialet innehåller I Sverige gäller sedan 2018-06-01 en ny strålskyddslag beslutad av riksdagen och en ny strålskyddsförordning beslutad av regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har därför gjort en total översyn av alla sina föreskrifter. Anledningen är att Sverige måste anpassa sitt regelverk till EU:s nya strålskyddsdirektiv från 2013, och det i sin tur har tagits fram p g Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige Strålskyddslag (2018:396) 6 kap. 1 § Strålskyddsförordning (2018:506) 5 kap. 1 och 9 §§ Föreskrifter och vägledning. SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-22, § 175 . Taxa 2017-11-22 Strålskyddslag (1988:220) Taxa 2017-11-22 enligt strålskyddslagen Sida 1 Avgiftsskyldig 1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enlig

Prop. 2017/18:94 Ny strålskyddslag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Den 1 juni 2018 upphävdes 1988 års strålskyddslag och ersattes av en ny strålskyddslag (2018:396).2 Den nya lagen motiverades av att genomförandet av strålskyddsdirektivet (direktiv 2013/59/Euratom) krävde omfattande materiella förändringar i lagen. En del bestäm

Översyn av våra föreskrifter - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. För att uppfylla EU:s nya Strålskyddsdirektiv trädde en ny strålskyddslag i kraft den 1 juni 2018. I EU:s direktiv påpekas att radonexponering inte bara är ett problem för bostäder utan.
 2. Strålskyddslag (1988:220) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 juni 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag ()
 3. Inledande bestämmelser. 1 § Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. 2 § Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning. Med joniserande strålning avses gammastrålning, röntgenstrålning, partikelstrålning eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning

Strålskyddsförordning (2018:506) Svensk

 1. Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär att egenföretagande tandhygienister och tandläkare med röntgenutrustning, där bildmottagaren placeras inuti munnen, behöver anmäla sin utrustning
 2. 1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-04 2. Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (2018:396) område Bakgrund Strålskyddslagen (1998:220) har upphävts och ersatts med en ny strålskyddslag (2018:396). Bestämmelserna i den gamla strålskyddslagen har förts in i den nya strålskyddslagen
Svensk Betong - Hem

Strålskydd - Sveriges Tandläkarförbun

I en lagrådsremiss föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning eller i myndighetsföreskrifter har sådan grundläggande. Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige. Logga in eller skapa en inloggning En ny strålskyddslag (2018:396) ersätter strålskyddslagen (1988:220) och genomför EU:s strålskyddsdirektiv. En ny lag (2018:558) om företagshemligheter syftar till att stärka skyddet för företagshemligheter. Genom lagen genomförs också ett nytt EU-direktiv I Sverige gäller sedan 2018-06-01 en ny strålskyddslag beslutad av riksdagen och en ny strålskyddsförordning beslutad av regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har därför gjort en total översyn av alla sina föreskrifter.Anledningen är att Sverige måste anpassa sitt regelverk till EU:s nya strålskyddsdirektiv från 2013, och det i sin tur har tagits fram p g a den.

Strålskyddslag (1988:220) Version: Jämför med tidigare versioner. Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1988-05-19 Ändring införd SFS 1988:220 i lydelse enligt SFS 2017:780 Ikraft 1988-07-01 Upphäver Strålskyddslag /Träder i kraft I: 2018-09-01/ 32. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 5 § 2 st Strålskyddslag (2018:396

Strålskyddslag (2018:396) Norstedts Juridi

Den äldre strålskyddslagen (1988:220) ersattes i år av en ny strålskyddslag som i de delar som nu är av betydelse trädde i kraft den 1 juni 2018. Då det aktuella innehavet begicks den 16 juli 2018 ska således den nya strålskyddslagen tillämpas i målet 2018-08-08 15:14. Som medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF, Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Sommarsemester i sikte 2018-06-13 11:59. Det är. För att läsa mer om hur din personliga data blir behandlad av oss när du använder denna webplats, vänligen gå till vår Integritetspolicy.Vi använder cookies för att ge dig en optimerad. Marcus Wågström 2018-06-04 MHN-2018-384 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2018 Revidering av delegationsordning för miljö- och hälsoskydds- StrSkl Strålskyddslag (1988:220) StrSkF Strålskyddsförordning (1988:293) TAXA Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter; Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel; Strålskyddslag (2018:396) Smittskyddslag (2004:168) Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer; Jaktlag (1987:259) Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och. Ny Strålskyddslag (2018:396) och ny strålskyddsförordning (2018:506) som ersätter de gamla lagarna. Trädde i kraft den 1 juni 2018. Ny förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) Den nya förordningen innebär ett heltäckande genomförande av EU:s direktiv om medelstora förbränningsanläggningar

Ny strålskyddslag från 1 juni 2018 medför radonmätning på

lagrådsremissen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning eller i myndighetsföreskrifter har sådan grundläggande betydelse. Enligt 6 § Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhetenligt strålskyddslag (2018:396). Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 079 kronor per timme handläggningstid. Och 8 § Avgift för handläggning av anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande 2 timmars nedlagd handläggningstid multiplicerat med timtaxan Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige. Betygsätt artikel

WHO-rapport lyfter fram radon som hälsofara i vår

Svensk strålskyddslag (2018:396) Strålskyddsförordning (2018:506) och strålsäkerhetsföreskriften (SSMFS 2018:4) 8 Visa att byggnadsmaterialet innehar en halt mindre än 1 mSv per år ? Detaljerad beräkning av respektive del-produkt som ingår som del i byggnadsmaterialet I-index ? Detaljerad beräkning av byggnadsproduk Strålskyddslag Statsrådets förordning om joniserande strålning ( 1034/2018 ) Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening ( 908/2018

Ny strålskyddslag omfattar även radonmätning på

Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och gfgfgfg gfg gf gb allastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav

Radonovas nya programvara förenklar radonmätning på

Video: Radon — Folkhälsomyndighete

 • Tror du jag ljuger pernilla wahlgren.
 • Ccm ribcor trigger 2.
 • Big brother uk 2017 episode.
 • Maria wern stream.
 • Kurir crna hronika.
 • Dieppe raid.
 • Esbjörn hazelius.
 • Högskoleprovet pris.
 • Mena su.
 • Höja golvbrunn.
 • Cancer dödlighet procent.
 • Bindväv senor.
 • Tre män och en liten tjej.
 • Vad är stumsvets.
 • Vildsvinsgryta med äpple.
 • Lyckoland.
 • Bo utan vatten och avlopp.
 • Ikea klämlampa.
 • Russinfingrar utan bad.
 • Glor suspekt.
 • Cripps pink äppelträd.
 • Ticket to ride europe rules.
 • Förebild exempel.
 • När har saga namnsdag 2018.
 • Bumblebee film.
 • Polizeibericht auerbach.
 • Etiopisk gryta berbere.
 • Seniorval.se stockholm.
 • Affiliate club daniel.
 • Ryanair app på svenska.
 • First dates uk season 4.
 • Traueranzeigen esens.
 • Läxhjälp skolverket.
 • Jobbörse stuttgart.
 • Tig elektrod blå.
 • Actionhjältar 80 tal.
 • Tekken 4.
 • Hoya lenses.
 • Best western välkomstgåva.
 • Goldendoodle züchter niederösterreich.
 • Bip pro kopf definition.